Interna Medicina

Interna medicina predstavlja medicinsku specijalnost koja se bavi proučavanjem, liječenjem i sprečavanjem bolesti unutrašnjih organa, kao što su bolesti srca, pluća, krvi i krvnih sudova, organa za varenje, bubrega i sl.

U grane Interne medicine spadaju kardiologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, nefrologija, imunologija. Samim tim, ukratko se može reći da se interna medicina bavi opštim zdravljem i dobrobiti odrasle osobe.
Doktor čija je specijalnost interna medicina, naziva se internistom.

Internista koristi sve anamnestičke podatke koje dobija od pacijenata ili njegove rodbine, fizikalni pregled i dijagnostičke procedure koje se obavljaju radi prevencije ili dijagnostike oboljenja.

Dr Nikolić Radoslav

Kardiolog - Internista

Doc. dr sc.med. Nenad Petković

specijalista interne medicine i subspecijalista nefrologije

 

Fizikalna medicina i rehabilitacija

Služba fizikalna medicine i rehabilitacije se bavi liječenjem i rehabilitacijom pacijentata sa različitim oštećenjima koštano-zglobno-mišićno-nervnog sistema.
Fizikalni pregled obavlja doktor specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije gde se stiče uvid u stanje lokomotornog aparata kao i opšte stanje pacijenta.

Nakon pregleda pacijent se upućuje vrlo često na dopunsku dijagnostiku (RTG, MRI, UZ, Dopler, laboratorijske analize) i/ili konsulatativne specijalističke preglede (ortoped i neurolog najčešće).

Nakon utvrđivanja stanja pacijenta i postavljanja dijagnoze pravi se individualni plan lečenja i rehabilitacije pacijenta, poštujući zdravstvene protokole.

Dr Aleksandra Trivić

Fizijatar

Dr Ljiljana Ercegovčević

Fizijatar

Psihologija

Psihologija je skup akademskih, kliničkih i industrijskih disciplina koje se bave proučavanjem, objašnjavanjem i predviđanjem ponašanja, razmišljanja, osjećaja (emocija), motivacije, ljudskih međuodnosa i njihovih potencijala.

Ovisno o vrsti problema, razlogu upućivanja i zahtjevima liječnika specijalista koji je klijenta uputio, psihološki pregled prilagođava se individualnim potrebama.

Uvidom u medicinsku obradu i u razgovoru s klijentom donosi se procjena o opsegu i sadržaju pregleda koji može biti napravljen kroz jedan ili više susreta.

Dr Mladenović Ljiljana

Diplomirani Psiholog

Dr Siniša Đuričić

Neuropsihijatar

Pedijatrija

Pedijatrija je grana medicine koja je definirana objektom svog interesa- djetetom, od rođenja do kraja adolescencije.

To je, prema tomu, medicina razvojne dobi. U vezi s granicama pedijatrije posljednjih se godina vremenski raspon ljudskog života u kojem djeluje pedijatrija proširio, unatrag u prenatalnu dob do samog začeća i unaprijed do vremena poslije dosezanja zrelosti.

Dr Milica Tanasić Vuković

Pedijatar

Dr Ivana Mišić

Pedijatar

Radiologija

Radiologija je u širem značenju naukao zračenju.

Obično se pod tim nazivom podrazumijeva medicinska radiologija, odnosno grana medicine koja se bavi primjenom raznih vrsta zračenja u cilju dijagnosticiranja i liječenja stanja odnosno bolesti.

Patologija

Patologija (patološka anatomija) je nauka koja se bavi proučavanjem bolesti, odnosno promjenama na ćelijama, tkivima i organima nastalim tokom bolesti.

Naziv je izveden od dviju starogrčkih riječi, πάθος – pathos što znači bol ili patnja te λόγος – logos što znači riječ ili nauka.

Makroskopska, mikroskopska i elektronskomikroskopska promatranja su važna u razumijevanju patoloških procesa i promjena koje nastaju tokom bolesti.

Dr Danijela Vasiljević

Specijalista Patolog

Medicinska biohemija

Služba fizikalna medicine i rehabilitacije se bavi liečenjem i rehabilitacijom pacijentata sa različitim oštećenjima koštano-zglobno-mišićno-nervnog sistema.

Fizikalni pregled obavlja doktor specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije gde se stiče uvid u stanje lokomotornog aparata kao i opšte stanje pacijenta. Nakon pregleda pacijent se upućuje vrlo često na dopunsku dijagnostiku (RTG, MRI, UZ, Dopler, laboratorijske analize) i/ili konsulatativne specijalističke preglede (ortoped i neurolog najčešće).

Nakon utvrđivanja stanja pacijenta i postavljanja dijagnoze pravi se individualni plan lečenja i rehabilitacije pacijenta, poštujući zdravstvene protokole.

Dr Dragana Dabić

Specijalista Kliničke Biohemije

Reumatologija

Reumatologija je grana medicine i jedna od specijalnosti interne medicine i pedijatrije, koja se bavi proučavanjem, dijagnostikom i liječenjem reumatskih bolesti ( degenerativnih bolesti zglobova, zapaljenskih bolesti zglobova-artritis, i sistemskih bolesti vezivnog tkiva).

Reumatske bolesti su grupa bolesti u kojih prvenstveno dolazi do oštećenja i ograničene funkcije zglobova i okolozglobnih struktura.

Dr Boris Prodanović

Specijalista reumatolog

Ginekologija

Ginekologija – ginekolog/akušer je doktor specijalista koji se bavi zaštitom zdravlja reproduktivnih i seksualnih organa žene – spoljnih polnih organa: male i velike usne, međica, pubični „stidni“ predeo, himen i vaginalni otvor i unutrašnjih polnih organa: vagina, materica sa grlićem, jajovodi i jajnici.
Pojam “akušer” u nazivu ove specijalnosti podrazumeva brigu doktora o trudnici i njenoj bebi – utvrđivanje trudnoće, praćenje toka trudnoće i stanja majke i bebe, liječenje patoloških stanja (oboljenja) u trudnoći, aktivno vođenje vaginalnog porođaja ili , po potrebi, završavanje porođaja nekom intervencijom – carski rez, vađenje bebe pomoću vakuma ili pružanje pomoći kada beba prednjači karlicom.

Ginekolog je potreban svakoj ženi tokom cijelog života zbog redovnih pregleda, savetovanja o kontracepciji, radi utvrđivanja i praćenja trudnoće i porođaja, a povremeno je potreban i u slučaju nekih tegoba, problema, oboljenja.

Dr Svetozar Marinković

Ginekolog

ORL – uho,grlo,nos

Uho, grlo i nos(ORL) su međusobno fukcionalno povezani zbog čega se u medicini izdvojila posebna grana koja sveobuhvatno proučava bolesti ovih organa kao jednog nerazdvojivog sistema.

Ova grana nauke se naziva otorinolaringologija, a svoj sadašnji oblik poprimila je tek krajem prvog svjetskog rata.

Otorinolaringološki pregled se najčešće sastoji iz dva dijela, pri čemu prvi dio obuhvata anamnezu, odnosno razgovor sa pacijentom a drugi dio se sastoji iz samog čina pregleda, koji se u većini slučajeva obavlja upotrebom čula vida.

Dr Ranko Mladenović

Specijalista ORL

Hirurgija

Hirurgija (od grčke riječi cheirourgia; doslovno: ručni rad) jeste medicinska specijalnost koja se bavi tretmanom bolesti i povreda na operativni, ručni ili instrumentalni način.

Hirurg je doktor specijalista za hirurške bolesti, edukovan za hirurške intervencije, u humanoj medicini.

Dr Jovica Mišić

Specijalista Opšte Hirurgije

Urologija

Urologija je grana kliničke medicine koja se bavi etiologijom, patogenezom i dijagnostikom oboljenja urinarnog trakta kod muškaraca i kod žena, te reproduktivnim organima kod muškaraca.

Doktor specijalista za ovu oblast naziva se urolog i on je obučen da postavlja dijagnoze i liječi urogenitalna oboljenja.

Oboljenja urogenitalnog trakta koja su u nadležnosti urologa su infekcije mokraćnih kanala, bubrega i mokraćnog mjehura raznim bakterijama, kao i upala prostate kod muškaraca, poremećaji izvodnog sistema bubrega kao zaprekama protoka mokraće, urođene anomalije, kamenacem, dobroćudni i zloćudni tumorima bubrega.

Prim. dr Stanislav Jovanović

Urolog

Endokrinologija

Endokrinologija je subspecijalistička grana interne medicine koja se bavi proučavanjem hormona, mnogobrojnih žlijezda koje ove hormone izlučuju i njihovog uticaja na funkcije tkiva i organa.

Endokrinologija se bavi oboljenjima nastalim zbog poremećaja funkcije žlezda sa unutrašnjim izlučivanjem.

Ova oboljenja dovode do teških poremećaja zdravlja i potrebno ih je što prije dijagnostikovati i adekvatno liječiti.

Dr Stokić Jovika

Internista - Endokrinolog

Opšta i porodična medicina

Klinička specijalizacija i odvojena akademska/naučna disciplina

  • Prvi kontakt sa sistemom zdravstvene zaštite

  • Pruža usluge svim članovima porodice, bez obzira na tip problema, starosnu dob, pol

  • Pruža kontinuiranu njegu kroz vrijeme i u različitim okruženjima

  • Ima sopstvenu specifičnu epidemiologiju i koristi specifičan proces pri donošenju odluka

  • Nosi se sa zdravstvenim problemima u njihovim fizičkim, psihološkim, socijalnim i kulturološkim dimenzijama

  • Pruža pristup njege koji je orijentisan prema pacijentu i koga karakteriše stvaranje bliske veze, kroz vrijeme, između ljekara i pacijenta

Prim. dr. sci. Munevera Bećarević

Specijalista opšte i porodične medicine

Dr Birčaković Goran

Specijalista Porodične Medicine

Dr Biljana Drljača

Specijalista porodične medicine

Dr Nejra Bećarević

Opšta i porodična medicina

Oftamologija

Oftalmologija ili okulistika je grana medicine koja se bavi proučavanjem građe i funkcije oka u zdravom i bolesnom stanju.

Posebno obrađuje patologiju, kliniku i terapiju očnih bolesti i anomalije refrakcije oka.

Dr Igor Ćišić

Oftalmolog

Ishrana zdravih i bolesnih ljudi

Čovekovo zdravlje, kreativnost, efikasnost i raspoloženje,direktno su uslovljeni načinom ishrane koji svakodnevno primenjuje. Pravilna i zdrava ishrana pomaže pojedincu da se lakše suoči sa životnim teškoćama i da se zaštiti od mnogobrojnih fizičkih i psihičkih bolesti.

Anamneza u ishrani

Molimo vas da unesete podatke u upitniku/anamnezi(Word dokument) i da nam ga pošaljete na email info@dr-mati.com ili putem(Viber, Whatsup, Messenger, FB ili Instagram), nakon uplate.

Prim. dr. sci. Milena Todorović

Specijalista higijene, Supsepecijalista ishrane zdravih i bolesnih ljudi.

Ortodoncija

Ortodoncija je klinička specijalistička grana stomatologije koje se bavi rastom, razvojem i održavanjem dentofacijalnog kompleksa, te proučavanjem razvojnih poremećaja i svih čimbenika koji mogu uzrokovati malokluzije.

Područje uključuje dijagnostiku, preventivu, interceptivu te liječenje svih oblika malokluzija zuba i pratećih alteracija susjednih tkiva. Bavi se i dizajnom, aplikacijom i kontrolom funkcijskih i korektivnih naprava. Kontrola razvoja denticije ima za cilj održavanje optimalne okluzijske relacije sukladno s psihološkom i estetskom harmonijom ostalih kraniofacijalnih struktura.

Dr Bojan Tomić

Ortodont

Sportska medicina

Sportska medicina je multidisciplinarna grana medicine čiji je cilj očuvanje zdravlja učesnika u sportu i fizičkim (rekreacionim) aktivnostima, prvenstveno kroz prevenciju, ali i kroz terapiju i rehabilitaciju povrede. Još jedan bitan segment u okviru delatnosti sportske medicine je unapređenje psihofizičkih sposobnosti neophodnih za ostvarenje dobrih takmičarskiih rezultata. Metodologiju sportsko-medicinskog pregleda, koju su donele i usvojile vodeće elevantne međunarodne asocijacije iz ove oblasti, obuhvata: namnezu, fzikalni pregled, atropometriju, funkcionalna estiranja, laboratorijske analize.

Dr Kadijević Zoran

Specijalista Sportske Medicine